de Wateregge
Advies- en projectbureau voor het landelijk gebied

De Wateregge ondersteunt opdrachtgevers bij de uitwerking van plannen op het gebied
van landbouw, natuur en water in het landelijk gebied. Door verbreding, innovatie en samenwerking streven wij naar een verbetering van de landbouwstructuur, het water-
en natuurbeheer en de leefbaarheid in de stad en op het platteland.

De Wateregge is als vliegwiel reeds jarenlang nauw betrokken bij de ontwikkeling van
het landelijk gebied, is bekend met het gebied en spreekt de taal van de bewoners.
De Wateregge streeft ernaar middels keukentafelgesprekken en planondersteuning,
een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van landbouw, natuur en water
om daarmee de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Opdrachtgevers van de Wateregge zijn:

  • Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen.
  • Stichtingen, verenigingen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties,
    agrarische collectieven, natuurverenigingen en diverse samenwerkingsverbanden.
  • AgrariĆ«rs, (particuliere) landgoedeigenaren, terreinbeherende organisaties, overige grondeigenaren.
  • Adviesbureaus, projectbureaus, landschapsadviesbureaus en subsidiebureaus.
De Wateregge schept ruimte voor projecten in het landelijk gebied.